[LIVE] Koronawirus - sytuacja w województwie podlaskim na żywo
Krótkie filmy o nienawiści / Short Films about Hate + discussion

Organizator

Zubroffka Short Film Festival
Telefon
85 742 23 70
Strona WWW
http://www.zubroffka.pl

Miejsce

Uniwersyteckie Centrum Kultury
Ciołkowskiego 1N, 15-245 Białystok

Data

04 Gru 2019
Wydarzenie się odbyło

Godzina

14:00 - 16:30

Koszt

Darmowy

Krótkie filmy o nienawiści / Short Films about Hate + discussion

W ramach 14. MFFK Żubroffka zapraszamy na / Within the ŻUBROFKA International Short Film Festival we have the pleasure of inviting you to

Krótkie filmy o nienawiści + panel dyskusyjny
Short Films about Hate + discussion panel

Informacje od organizatora:

Uniwersyteckie Centrum Kultury/Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1N
4.12.2019, 14:00
wstęp wolny/admission free

Kurator / Curator: Maks Piłasiewicz

Panel – prowadzenie/Host: dr Maciej Białous

Paneliści / Panelists:

  • Małgorzata Linkiewicz (aktywistka społeczna/social aktivist)
  • dr Urszula Bielecka (psychoterapeutka/psychotherapist)
  • dr Mikołaj Winiewski (Centrum Badań nad Uprzedzeniami/Center for Research on Prejudice)


ŻUBROFFKA to święto kina. Chcemy się nim cieszyć i przeżywać je razem z Wami – twórcami i widzami. Nie możemy jednak przejść obojętnie obok przemocy, wszechobecnej mowy nienawiści, braku tolerancji, czy rasizmu. Wydarzenia, które miały miejsce w Białymstoku w lipcu tego roku głęboko nas dotknęły. Przygotowaliśmy więc program specjalny, poświęcony różnym przejawom przemocy i nienawiści. Jeżeli mamy o tym rozmawiać, to chcemy to robić za pośrednictwem filmów.

Program jest zróżnicowany tematycznie i stylistycznie. Są tu filmy o szkolnym bullyingu, podsycanym ulicznym linczu, przemocy osiedlowej oraz dokumentalny zapis demonstracji, będący portretem dwóch sił ścierających się w naszych kraju. Jest tu także nagrodzony Oscarem film o rasizmie i teledysk Romaina Garvasa do piosenki M.I.A, pokazujący konsekwencje tego zjawiska oraz to, że każdy z nas może stać się ofiarą, niezależnie od pochodzenia czy koloru skóry.

Filmy mówią o różnych przejawach przemocy i nienawiści, czasem bardzo od siebie odległych. Źródła tych zjawisk nie są jednakowe, ale wszystkie filmy pokazują pewne mechanizmy, wpływające na przemoc słowną lub fizyczną. Koniec końców wszyscy wiemy, że przemoc rodzi przemoc, ale na żadne przejawy nienawiści, nietolerancji, rasizmu czy ksenofobii się nie godzimy!

********

ŻUBROFFKA is a cinematic celebration. We want to enjoy and experience it with you all – both the creators and the viewers. We can’t, however, walk idly by violence, pervasive hate speech, lack of tolerance or racism. The events which took place in Białystok in July of this year touched us deeply. For that reason we have prepared a special program dealing with various types of violence and hate. But if we’re going to talk about all that we want to do it with film.

The program varies in regard to subject matter and style. It includes movies about school bullying, a street lynching, neighborhood violence and a documentary recording of a demonstration which is a portrait of the conflict between two powers currently opposing each other in our nation. It also contains an Oscar-winning film about racism and Romain Garvas’ music video of the song M.I.A which deals with the consequences of that phenomenon and with the fact that each one of us can become a victim too, regardless of where we come from or the color of our skin.

The movies describe varying types of violence and hate, at times completely dissimilar. Although their sources are the same, all the movies show certain mechanisms impacting verbal or physical violence. Ultimately, we all know that violence begets violence but we reject any form of hate, intolerance, racism or xenophobia!

Program:
Rapaz, Felipe Gálvez, Chile 2018, 13’
SOFT by Simon Ellis, Simon Ellis, UK 2007, 14’
Mój kraj taki piękny / My Country, So Beautiful – a short film, Grzegorz Paprzycki, Poland 2019, 29’
Vanheder, Stephane Mounkassa & Stefan Sundin, Sweden 2019, 6’
SKIN The feature., Guy Nattiv, USA 2018, 21’
M.I.A.: Born Free, Romain Gavras, USA 2010, 9’

———

Panel dyskusyjny / Discussion panel

Nienawiść i przemoc należą do przykrego bagażu uniwersalnych ludzkich doświadczeń. Trudno wyobrazić sobie człowieka, który nigdy w swoim życiu nie zetknął się z jakąkolwiek formą przemocy. Różnych jej przejawów doświadczamy w domach, szkołach, miejscach pracy, na ulicach czy mediach społecznościowych. Bywamy ofiarami, świadkami, sprawcami.
Co więcej, można odnieść wrażenie, że nienawiść i przemoc wokół nas narasta. Wydaje się, że we współczesnych nam czasach, charakteryzujących się wyraźnymi napięciami politycznymi, ekonomicznymi, czy kulturowymi, mamy do czynienia z eskalacją przemocy i nienawiści wobec różnego rodzaju Innych (płci, orientacji seksualnych, narodów, religii, ras itp.). Czy jesteśmy bezradni wobec tej fali? Czy możemy jej się przeciwstawić?

Chcielibyśmy, aby program specjalny „Krótkie filmy o nienawiści” stał się punktem wyjścia do pogłębionej refleksji na temat przemocy i nienawiści we współczesnym świecie, a szczególnie w naszym najbliższym otoczeniu. Panel dyskusyjny towarzyszący programowi postawi sobie za cel syntezę pokazanych w filmach wątków i spojrzenie na nie z różnych perspektyw. W dyskusji wezmą udział m. in. badacze społeczni, psychoterapeuci czy aktywiści społeczni, których doświadczenia z przemocą i nienawiścią są zróżnicowane i złożone. Ich wspólny głos złoży się jednak w istotne post scriptum do przygotowanego zestawu filmów.

********

Hate and violence are a part of the universal baggage of human experience. It is difficult to imagine a person who has never in their life encountered some form of violence. We see it in various forms in our homes, schools, places of work, on the streets or in social media. We become the victims, witnesses or even culprits.
What’s more, it’s possible to get the impression that the amount of hate and violence around us is growing. It seems that in these times, characterized by clear political, economic and cultural tensions, we are dealing with the escalation of violence and hate in respect to all kinds of “Others” (of different gender, sexual orientation, nationality, religion, race and so on). Are we powerless against this wave? Can we do anything to oppose it?

We would like for the special program “Short films about hate” to become a starting point for an in-depth reflection on violence and hate in the present-day world and especially in our closest surroundings. The discussion panel accompanying the program will aim to relate to the presented in the films issues and to look at them from varying perspectives. The discussion will be joined by, among others, social researchers, psychotherapists or social activists whose experience with violence and hate are both varied and complex. Their shared voices will create an important post scriptum to this particular set of films.

Tagi:
Przeczytaj więcej
Swietłana Lebiedź: Taniec
Swietłana Lebiedź: Taniec