[LIVE] Koronawirus - sytuacja w województwie podlaskim na żywo
Bezpieczny powrót do szkoły

Bezpieczny powrót do szkoły

Szkoły w nowym reżimie sanitarnym

Od następnego tygodnia w klasach I-III szkół podstawowych mogą być realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zespół przy Prezydencie Miasta Białegostoku przygotował procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkołach podstawowych na terenie miasta w okresie pandemii koronawirusa.

Procedura bezpieczeństwa białostockich szkół zawiera w sobie między innymi informacje o tym, jak będzie wyglądała praca placówek w nowym reżimie sanitarnym, jakie są obowiązki dyrektora, pracowników i rodziców w tej wyjątkowej sytuacji epidemicznej.

Od tego tygodnia następuje powolny powrót do stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych. Od 18 maja wznowiona została w trybie stacjonarnym działalność placówek oświatowo-wychowawczych: Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Młodzieżowego Domu Kultury i Samorządowego Ogniska Baletowego – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

  • od 18 maja możliwe jest prowadzenie zajęć specjalistycznych (wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne). W szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok realizacja tych zajęć rozpocznie się w terminach określonych przez dyrektorów.
  • Przywrócono możliwość prowadzenia zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych.
  • Organizowane będą zajęcia praktyczne z nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia (gdy podstawa programowa przewiduje ich przygotowanie do kierowania pojazdami silnikowymi).
  • Od 25 maja w szkołach podstawowych prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  • Od 25 maja uczniowie klas VIII będą mogli korzystać ze szkolnych konsultacji ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których 16-18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.
  • Zostaną także wprowadzone konsultacje dla absolwentów szkół, którzy przystąpią do matury.
  • Od 1 czerwca pozostali uczniowie będą mogli korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Dyrektor będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości placówki.

Zajęcia oraz konsultacje mają charakter dobrowolny, nie są obowiązkowe. W przypadku osób niepełnoletnich będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć do godziny 15.00.

Przeczytaj więcej
Nowy Trener Jagiellonii Białystok
Nowy Trener Jagiellonii Białystok